Vedtekter

§1 Foreningens navn er Arktisk sjamansirkel

§2 Formål

Arktisk Sjamansirkel er en åpen forening der man med respekt for hverandre og Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet.

Sirkelen vil skape forståelse for Moder Jords åndelighet med inspirasjon fra samiske og andre urfolkstradisjoner.

Delmål

  1. Bidra til at alle samer og andre urfolk i nord kan få tilbake og utvikle sin åndelig kulturarv i henhold til FN ́s menneskerettigheter.
  2. Øke kunnskapen om koblingen mellom natur- og kulturlandskapet, næring, kultur og urfolks åndelighet.
  3. Synliggjøre samisk, andre urfolks og nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.
  4. Gjøre etiske regler for sjamanistisk praksis tilgjengelig og aksepterte i samfunnet.
  5. Arktisk Sjamansirkel skal skape et miljø der sirkelen er drivkraft
  6. Arktisk sjamansirkel skal være et samlende og inkluderende nettverk for alle sjamanistiske arbeidere.
  7. Utvikle en sirkel som som omfatter Sápmi og andre land med urfolk fra Arktiske strøk: Russland, Japan, Alaska, Canada, Grønland, Island, Færøyene, Finland, Sverige, Danmark og Norge.
  8. Gjøre sjamanistisk praksis akseptert som en profesjon.
  9. Bidra og gjennomføre åndelig aktivisme: Aksjoner for støtte og utvikling av urfolks åndelige tilknytning til naturen.

§3 Arktisk Sjamansirkelråd

Arktisk Sirkel råd er foreningens sakkyndige om åndelige spørsmål. Rådet består av tillitsvalgte sjamaner fra det arktiske området. På det økonomisk og formelle område er Arktisk Sjamanrådet underlagt styret i Arktisk Sjamansirkel.

Arktisk Sjamansirkelråd representerer Arktisk Sjamansirkel offentlig.

Arktisk Sjamansirkelråd skal holde felles rådsmøter minst hvert 2. år Elder eller en annen utvalgt tillits-sjaman skal lede rådet.

Arktisk Sjamansirkelråd kan bestå av inntil 12 sjamaner fra Sápmi og hele det arktiske området.

Arktisk Sjamansirkelråd vil utføre felles seremonier og ritualer minst 2 ganger om året. 1 gang i tilknytning til årsmøtet.

§4 Styret

Styret administrerer og representerer foreningen overensstemmende med foreningens formål. Lederen, eller den styret gir fullmakt, anviser utgiftene av driftsmidlene.

Styret har inntil 7 medlemmer.

Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Valgene gjelder for 2 år. Av medlemmene går hvert år 4 ut. Gjenvalg kan finne sted.

Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og 3 andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen (eller nestlederen) dobbeltstemme. Saker i styret søkes å avgjøres ved konsensus.

Ved alle møter i styret føres protokoll som godkjennes av de av styrets medlemmer som var tilstede.

§5 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§6 Medlemskap

Alle som ønsker støtte dette formålet kan være medlem og melde seg inn i foreningen.

Medlemmer som ikke følger ikke følger de etiske reglene til Arktisk Sjamansirkel vil kunne bli eksludert som medlem, etter at Sjamansirkelrådet har hatt en dialog med vedkommende, og dette ikke fører til endringer.

§7 Kontigent

Medlemmer betaler en års-kontigent på NOK 200 pr kalenderår.

§8 Årsmøte

Årsmøtet er Arktisk Sjamansirkels høyeste organ. Årsmøtet gir det valgte styre fullmakt til å utøve sine plikter i henhold til lovverket. Årsmøtet holdes en – 1- gang pr. år, medlemmer skal innkalles med minst tre ukers varsel.

Årsmøtet godkjenner forslag til budsjett og handlingsplan for det kommende år, revidert regnskap, valg og innkomne forslag fra Sjamansirkelrådet, styret og medlemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis styret finner det påkrevd eller hvis 10 % av medlemmene forlanger det.

Forslag må være styret i hende minimum en uke før den fastsatte møte-dato. Alle medlemmer over 18 år har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§9 Lokale sirkler

Det kan opprettes lokal sirkler av Arktisk Sjamansirkel. Disse får rett til å bruke logo, det må framgå av navnet at det er et lokallag av Arktisk Sjamansirkel.

§10 Økonomi og administrasjon

Regnskapsåret avsluttes pr. 31. desember hvert år. I samsvar med regnskapet settes det opp status over foreningens formue og gjeld. Regnskapet revideres av en utenforstående revisor. Revisor velges ved årsmøtet. Styret har det økonomiske og administrative ansvaret i Arktisk Sjamansirkel.

§11 Vedtektsendring

Vedtektsendring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på årsmøtet.

§12 Oppløsning

Oppløsning av Arktisk Sjamansirkel kan skje med 2/3 flertall dersom det ses at det ikke finnes behov for Arktisk Sjamansirkel i sin helhet. Arktisk Sjamansirkels midler går til veldedige formål ved oppløsning. Oppløsning kan kun vedtas på årsmøtet.

Oslo 17.11.18