BESKYTT DET HELLIGE FJELLET KJERRINGTINDEN – AAHKANSNJURTJIE

Postet på Wix-plattformen 29. aug. 2019 av Hege Dalen

MIP Miljøkraft AS har i statsråd 26.10.2018 fått konsesjon til bygging av Stikkelvika kraftverk og regulering av Kjerringvatnet i Hattfjelldal kommune, Nordland. Reguleringen av Kjerrintvatnet vil rammer neset rett under Kjerringtinden, der man samler reinen og Stikkelelva som er en naturlig grense for reinen under flyttinga. Det planlegges en tunnel, som medfører ytterligere krengelser og mangel på respekt for det hellige fjellet, Aahkansnurhtjie, Kjerringtinden. Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen, Sametinget, Naturvernforbundet og lokalbefolkning har gått i mot planene ut i fra konsekvensene en eventuell utbygging ville få. Bare kommunen var positiv til utbyggingen.

Dette landskapet burde allrede ha hatt den nødvendige beskyttelse i kommunale arealplaner og skulle ikke ha vært tilgjengelig for andre interessenter. Kjerringtinden er selve hjertet av Jillen – Njaarke reinbeitedistrikt. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er allerede svært berørt av mange inngrep i sitt distrikt med jernbane, E6 og utbygginger som til sammen skaper et stort press og stress som ikke er til å leve med. En eventuell utbygging vil innebære store konsekvenser for sørsamisk reindrift, natur og kulturarv.

Det hellige fjellområdet, Kjerringtinden – Aahkansnjurhtjie – ligger på Indre Helgeland mellom Børgefjell Nasjonalpark og Vindelfjällens Naturreservat, to av de eldste og mest beskyttede landskapsområdet i Norge, henholdsvis Sverige. Aakansnjurhttjie/Kjerringtinden er symbol for Indre Helgeland. Sammen med andre hellige fjell rundt Røssvatn danner de et unikt kulturhistorisk miljø. Fra Kjerringtinden ser man direkte til Okstindan, Atoklimpen, Hatten og de Syv søstre (m.flere).

En undersøkelse viser at det er lite eller ingen kunnskap om den lokale samiske naturforståelsen i kommunen, hos utbygger, grunneier og lokalbefolkning. Vi inviterte derfor til dialog om planene om utbygging av et kraftverk i Stikkelvika, Hattfjellda på Sijti Jarnge 22.11.2018. Målet var å synliggjøre sørsamiske natur og landskapsforvaltning med utgangspunkt i at Aahkansnjurhtjie/Kjerrintgtinden kan være et hellig fjell – og få dokumentert forholdet mellom folk og landskap som blir skadet og krenket av en utbygging.

ER AAHKANSNJURTE – KJERRINGTINDEN – ET HELLIG FJELL?

Det finnes flere hellige fjell i dette området; Aatoeklibpie er det mest kjente, rett over grensen etter Krutvatnet. Pinkele bak Hatten er også allment kjent, og møtes med respekt av reineiere, fjellvandrere, fiskere og andre som besøker området. Aakansnurhtjie – Kjerringtinden er et viktig fjell for reindrifta. Dette er selve hjerte av sommerland for Jillen Njaarke reinbeitedistrikt med familiene Torstein Appfjell, Ole Henrik Kappfjell, Per Anders Kappfjell og Tina Hætta (enke etter Sven Are Kappfjell). For reindrifta er landet der reinen danser hellig. Aahkansnjurtjie er et fjell som har sterk kraft. Det er et viktig fjell som besitter den åndelige kraften i naturen som samene har brukt til alle tider og som er viktig for det å være menneske.

Aahka på sørsamisk betyr bestemor, en vis eldre kvinne. Det kan henvise til noe hellig i følge kildene.

Utsikt til Aahkansnjurtjie – Kjerringtinden fra den andre siden av Røssvatn, Hattfjelldal og Hemnes kommune.